PDF UHK
Důležité!!!

Vždy před příjezdem na výuku si na webu v rozvrhu zjistěte příp. změny ve výuce (např. nemoc vyučujícího – zrušení výuky, změna místnosti apod.).Informace pro obor Vychovatel

Obecné informace:

Doplňkové pedagogické studium pro Vychovatele (VYCH) je určeno pro absolventy střední školy (tzn. s maturitou). Smyslem kurzu je vybavit studenty základními poznatky z pedagogiky, psychologie, didaktiky a také příslušnými metodickými znalostmi a dovednostmi, vztahujícími se k předmětům, které vyučují a rovněž napomoci vychovatelům k lepší orientaci v metodice výchovy a trávení volného času. Jsme si vědomi, že toto studium nemůže plně nahradit vysokoškolské vzdělání. Získané osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání pro vychovatele je doplňkem ke středoškolské odborné kvalifikaci.

Studium je dvousemestrové (tzn. 1 rok), realizované částečně blokovou formou a částečně víkendovými konzultacemi, výjimečně probíhá výuka i v pátek. Studium se platí a v případě odstoupení v průběhu studia se poplatek nevrací!

Vzdělávací cíl

Vybudovat u vychovatelů systém kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie pro kvalifikované vykonávání profese – pro úspěšné prognózování, realizaci a evaluaci výchovného procesu. Prohloubit pedagogické a psychologické myšlení o jevech výchovně vzdělávací reality v oblasti výchovy mimo vyučování pro hlubší pochopení příčin, průběhu a následků pedagogických i životních situací a pro kvalifikovanější rozhodování při výchově mladé generace ve volném čase.

Důležité je rovněž přispět k samostatnosti, tvořivosti a flexibilitě v pedagogické práci vychovatele a pedagoga volného času v rámci činnosti výchovného zařízení.

Tyto cíle budou realizovány prostřednictvím témat pedagogických disciplín (základů pedagogiky, obecné didaktiky, didaktiky a organizaci volnočasových aktivit, teorie a metodiky výchovy atp.) a psychologie (především vývojové a pedagogické psychologie, sociální psychologie, psychologie osobnosti).

Cílovou skupinou pedagogů, kterým je tento kurz určen, jsou především vychovatelé školských zařízení a další pedagogičtí pracovníci.

Místo konání výuky:

Výukové prostory v Objektu společné výuky na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, budova A (Hradecká ul. 1227/4, Hradec Králové) - mapa, budova C (náměstí Svobody 301/1, Hradec Králové) - mapa a budova P-Pivovar (Pivovarské náměstí 1244/1, Hradec Králové) - mapa.

Průběžné hodnocení:

V jednotlivých semestrech získávají posluchači zápočty a zkoušky za účast a aktivity na přímé výuce; za tvorbu seminárních prací, projektů a za znalosti nabyté studiem předmětů. Vedle posuzování kvality zápočtových prací a výkonů u dílčích zkoušek bude významným výstupem hodnocení znalostí a dovedností při závěrečné zkoušce a obhajobě didaktického nebo výchovného projektu. Od účastníků studia je průběžně získávána zpětná vazba formou evaluačních dotazníků.

Závěr studia:

Komisionální zkouška spojená s obhajobou didaktického nebo výchovného projektu před stanovenou zkušební komisí v čele s jejím předsedou. Absolvent po obhajobě své práce a úspěšném složení zkoušky získává osvědčení o studiu.

Adresa pro korespondenci

Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

Garantující pracoviště

Katedra pedagogiky a psychologie


Kontakt na sekretariát CŽV:
Mgr. Kateřina Vondráková telefon: 493 332 891


Kontakt na sekretariát KPP:
Mgr. Soňa Srbová
telefon: 493 331 310


Kontakt na garanta:
telefon: 493 331 320
Doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.


Kontakt na Centrum celoživotního vzdělávání:
telefon: 493 331 148
Bc. Izabela Chaloupková, DiS.

Poslední změny stránek

2020-09-14 aktualizace Rozvrhy DPS - ZS 2020