Poslední články

Letní škola - Etická výchova pro učitele ZŠ a SŠ... (celá pozvánka)

Ohlédnutí za konferencí Josefov 2009... (celý článek)

Pozvánka na konferenci Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí... (celý článek)

Etická zamyšlení

Hloupý=hodný?... (celé zamyšlení)

Děti jsou obrazem naší výchovy... (celé zamyšlení)

Odkazy

Katedra pedagogiky a psychologie
Univerzita Hradec Králové Etické fórum České Republiky

Podpora etické výchovy

Program podpory etické výchovy 2007

Prosociální výchova

Přehled činností KEV za rok 2006

Přehled konkrétních aktivit v roce 2006

Základní činností byla organizační a lektorská spoluúčast na realizaci kurzů etické výchovy pro učitele regionu. Během roku se uskutečnily 2 ročníky kurzů EV – v následujících termínech: 14. 1. 2006, 8. 4. 2006, 13. 5. 2006. Na tyto termíny navazovalo letní soustředění od 22. do 25. 8. 2006 v Harrachově.

21. 10. 2006 byl ukončen první dvouletý kurz závěrečnými zkouškami. Zkoušky úspěšně absolvovalo 24 pedagogů našeho regionu, kteří jsou plně kvalifikováni vzdělávat žáky v oblasti etické výchovy. Účastníci druhého kurzu vstupují do druhého roku studia. V závěru roku proběhly ještě dva semináře 11. 11. a 9. 12. 2006.

Členové KEVu se organizačně podíleli na lektorském kurzu, který se uskutečnil ve dnech 11. a 12. 3. 2006 a též na přípravě a organizaci 1. diskusního fóra ve spolupráci s Katedrou sociální patologie a sociologie UHK a Občanského sdružení PROFOTBALFANS.

I nadále pokračuje spolupráce s nadací J. Luxe – společná akce, na které došlo k vyhodnocení a odměnění škol aplikujících etickou výchovu dle modelu Etického fóra ČR, se uskutečnila dne 15.11.2006.

KEV navázal spolupráci s Knihovnicko-informačním centrem v Hradci Králové a v rámci akce Týden knihoven proběhla přednáška dr. Vacka s názvem „Křižovatky současné rodiny“.

Členové KEVu se podíleli na organizaci konference s názvem: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy, která se uskutečnila v Hradci Králové a byl z ní vydán sborník. Editorkami sborníku jsou dr. Doležalová a mgr. Vrabcová.

Pracovníci KEVu opakovaně aktivně vystoupili na řadě konferencí s tématy vztahujícími se k etické a morální výchově:

Byly připraveny sylaby nových předmětů vztahujících se k Etické výchově: Utváření mravní identity osobnosti a Interaktivní prosociální výchova.

KEV nadále spolupracuje s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klídek.

Předměty s etickou tematikou jsou zařazeny též do kurzů celoživotního vzdělávání určené pro výchovné poradce.

 

Zpracovala: E. Švarcová

 

Zpět