Poslední články

Letní škola - Etická výchova pro učitele ZŠ a SŠ... (celá pozvánka)

Ohlédnutí za konferencí Josefov 2009... (celý článek)

Pozvánka na konferenci Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí... (celý článek)

Etická zamyšlení

Hloupý=hodný?... (celé zamyšlení)

Děti jsou obrazem naší výchovy... (celé zamyšlení)

Odkazy

Katedra pedagogiky a psychologie
Univerzita Hradec Králové Etické fórum České Republiky

Podpora etické výchovy

Program podpory etické výchovy 2007

Prosociální výchova

Návrh činností KEV na rok 2007

 1. Navázat spolupráci se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER (pobočka HK) a s Humanitas – Profes, o.p.s. – kurzy a semináře pro studenty.
 2. Navázat spolupráci se Státní vědeckou knihovnou v Hradci Králové a ve spolupráci pořádat pravidelné cykly přednášek pro odbornou i laickou veřejnost na prosociální témata.
 3. Pořádat konference:
  „Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce” dne 10. září 2007 ve spolupráci s OS SPEKTRUM a KEV UHK
  „Hodnocení v profesi učitele – psychodidaktické a etické souvislosti” dne 12. dubna 2007.
 4. Uskutečnit neformální pracovní seminář s videoukázkami a panelovou diskusí s názvem: „Nácvik řešení výchovných situací v učitelském studiu se zaměřením na etický rozměr pedagogického působení”, určený pro kolegy z PedF, přizvané učitele ze školní praxe, metodiky z fakultních škol...
 5. Realizovat cyklus seminářů, které napomohou k začlenění etické výchovy do ŠVP s podporou a finanční pomocí KÚ KHK.
 6. Nadále spolupracovat s Etickým fórem královéhradeckého kraje, organizovat a lektorsky zajistit kurzy etické výchovy a další akce pro učitele.
 7. Organizovat tematicky zaměřené semináře pro členy Etického fóra i širokou veřejnost.
 8. Pokračovat v popularizaci etické problematiky v médiích.
 9. Propagovat nové předměty vztahujících se k Etické výchově – Interaktivní prosociální výchova a Utváření mravní identity osobnosti.
 10. Nadále spolupracovat s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klídek.
 11. Podílet se na propagaci Programu podpory etické výchovy 2007 ve spolupráci s Etickým fórem.

 

Zpět