Poslední články

Letní škola - Etická výchova pro učitele ZŠ a SŠ... (celá pozvánka)

Ohlédnutí za konferencí Josefov 2009... (celý článek)

Pozvánka na konferenci Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí... (celý článek)

Etická zamyšlení

Hloupý=hodný?... (celé zamyšlení)

Děti jsou obrazem naší výchovy... (celé zamyšlení)

Odkazy

Katedra pedagogiky a psychologie
Univerzita Hradec Králové Etické fórum České Republiky

Podpora etické výchovy

Program podpory etické výchovy 2007

Prosociální výchova

Přehled činností KEV za rok 2007

Přehled konkrétních aktivit v roce 2007

Činnost Kabinet etického vzdělávání při Katedře pedagogiky a psychologie PdF UHK navazovala na aktivity předchozích let. Vedoucím KEV je PhDr. Eva Švarcová. Činnost KEV byla finančně opět významně podporována prostředky Krajského úřadu KHK (z iniciativy a s již dlouholetou osobní podporou hejtmana KHK ing. Pavla Bradíka).

Základní činností byla organizační a lektorská spoluúčast na realizaci kurzu etické výchovy pro učitele regionu. Během roku se uskutečnilo 5 setkání kursistů v následujících termínech: 27. 1. 2007, 10. 2. 2007, 12. 5. 2008, 2. 6. 2007 a 6. 10.2007. V srpnu se konalo letní soustředění od 15. do 18. 8. 2007 v Nové Pace.

Kurz byl ukončen na PdF UHK v Hradci Králové závěrečnými zkouškami 10. listopadu. Účastníky byl hodnocen vesměs velmi pozitivně. Ve školách Královehradeckého kraje tak přibyly více jak dvě desítky plně kompetentních pedagogů schopných pomocí zážitkové pedagogiky efektivně ovlivňovat mravní stránku osobnosti žáků. Mezi absolventy kurzu byly i dvě pracovnice domovské katedry pedagogiky a psychologie: PhDr. J. Doležalová a Mgr. Vrabcová.
Lektorský tým pracoval ve složení Ing. Mgr. M. Nováková, Ing. J. Macháčková, PhDr. E. Švarcová a PhDr. P.Vacek.

Členové pobočky a KEVu se organizačně podíleli na celostátním lektorském kurzu EF, který se uskutečnil ve dnech 16. a 17. 2. 2007 v prostorách PdF UHK v Hradci Králové. Toto setkání výrazně profilovalo další činnost pedagogické sekce Etického fóra ČR.

Velké úsilí bylo věnováno tvorbě smlouvy mezi Pedagogickou fakultou UHK a Etickým fórem ČR. Jde o dokument, který by umožnil všem absolventům kurzů EtV v celé ČR získat osvědčení na půdě univerzity a tím posílil jejich uplatnitelnost v pedagogické praxi a výrazně zvýšil atraktivitu studia etické výchovy v koncepci španělského pedagoga a psychologa Roche Olivara. Tento dokument je rozpracován a po závěrečných úpravách připraven k podpisu. Předpokládáme jeho „ratifikaci“ na počátku roku 2008 tak, aby kurzy EtV mohly v novém režimu započít od září roku 2008. Tím se KEV a potažmo PdF UHK stane centrem etického vzdělávání učitelů v celé ČR.

Členové pobočky opakovaně aktivně vystoupili na řadě konferencí s tématy vztahujícími se k etické a morální výchově. Např. Dr. Vacek přednesl v květnu na dubnové konferenci v Hradci Králové referát „Současná škola a výchova k hodnotám“, spolu s docentem Laškem v Prešově v dubnu text s názvem „Sebehodnocení studentů a jeho vliv na řešení morálních dilemat“ a ve spolupráci dr. Švarcovou v září na XV. celostátní konferenci České asociace pedagogického výzkumu v Českých Budějovicích byl přednesen příspěvek „Limity a možnosti výchovy charakteru v Českých školách“. PhDr. Švarcová mimoto přednesla eticky zaměřený příspěvek na dubnové konferenci v Hradci Králové s názvem „Evaluace ve škole pohledem studentů vysoké školy“. Do dané oblasti byly nasměrovány přímo i nepřímo příspěvky dr. Doležalové a Mgr. Vrabcové.

Členové kabinetu a ostatní pracovníci katedry pedagogiky a psychologie řadu dalších akcí směřovali do oblasti etické výchovy. Zde je možno zmínit dvě konference, které se konaly na půdě hradecké univerzity a byly spoluorganizovány KEV. První se konala 12. 4. 2007 s názvem „Hodnocení v práci učitele – psychodidaktické a etické souvislosti“ (viz výše). Z této akce byl vydán sborník s oporou o finance určené na činnost KEVu. Druhá konference s mezinárodní účastí na půdě PdF UHK rovněž orientovaná v širším kontextu do oblasti etické výchovy nesla název „Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce“. Hlavními organizátory této akce byli dr. Švarcová a doc. Iljuk – členové KEV a KPP.

V tomto roce jsme věnovali velkou pozornost připoutání pozornosti pregraduálních studentů – budoucích učitelů a vychovatelů - k tématům etické výchovy prostřednictvím průřezových témat v RVP a jejich aplikaci do ŠVP. Do výuky byly aplikovány předměty, které se vztahují k Etické výchově (Utváření mravní identity osobnosti a Interaktivní prosociální výchova). V programu učitelského studia je standardně zařazován předmět Psychologie morálky.

Předměty s etickou tematikou jsou zařazeny též do kurzů celoživotního vzdělávání určených pro výchovné poradce a nově připravujeme jejich implementaci i do kurzu pro školní metodiky prevence.

Byla navázána spolupráce se Státní vědeckou knihovnou v Hradci Králové a po otevření její nové budovy bylo dohodnuto ve spolupráci pořádat pravidelné cykly přednášek pro odbornou i laickou veřejnost na prosociální témata.

Nadále spolupracujeme s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klídek (Mgr. Michal Klapal).

 

Zpracovali: E. Švarcová, Pavel Vacek

 

Zpět