Poslední články

Letní škola - Etická výchova pro učitele ZŠ a SŠ... (celá pozvánka)

Ohlédnutí za konferencí Josefov 2009... (celý článek)

Pozvánka na konferenci Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí... (celý článek)

Etická zamyšlení

Hloupý=hodný?... (celé zamyšlení)

Děti jsou obrazem naší výchovy... (celé zamyšlení)

Odkazy

Katedra pedagogiky a psychologie
Univerzita Hradec Králové Etické fórum České Republiky

Podpora etické výchovy

Program podpory etické výchovy 2007

Prosociální výchova

Návrh činností KEV na rok 2009

  1. Pokračovat ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER (pobočka HK) a s Humanitas – Profes, o.p.s.
  2. Rozvíjet spolupráci se Státní vědeckou knihovnou v Hradci Králové, ze strany KEVu byla nabídnuta témata k pořádání pravidelných cyklů přednášek pro odbornou i laickou veřejnost na prosociální témata.
  3. V rámci mezinárodní konference „Pedagogická komunikace v didaktických, sociálních a filozofických souvislostech” konané v Hradci Králové bude jeden z tematických okruhů věnován etickým aspektům komunikace.
  4. Pro studenty pedagogických oborů se budou nadále v rámci výuky konat pracovní semináře s panelovou diskusí zaměřené na nácvik řešení výchovných situací v učitelském studiu se zaměřením na etický rozměr pedagogického působení.
  5. Realizovat několik seminářů, které mají za cíl pomoci k začlenění etické výchovy do ŠVP s podporou a finanční pomocí KÚ KHK.
  6. Ve spolupráci s KPP uskutečnit další celodenní pracovní setkání absolventů kurzů ETV, mimo jiné také s cílem rozšířit etickou výchovu ve školách, organizovat a lektorsky zajistit kurzy etické výchovy i další akce pro učitele.
  7. Pokračovat v popularizaci etické problematiky v médiích a propagovat předměty vztahujících se k Etické výchově – Interaktivní prosociální výchova a Utváření mravní identity osobnosti.
  8. Pokračovat ve spolupráci s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klídek.

Zpracovala: E. Švarcová

 

Zpět